Általános Szerződési Feltételek

 Általános rendelkezések

1.1 Pálné Zavanyi Éva egyéni vállalkozó, mint szolgáltató (nyilvántartási szám: 55346209, adószám: 56675429-1-30, székhely: 3388 Poroszló, Fő út 12., e-mail: hello@anyutervez.hu, telefonszám: +36702656690, a továbbiakban: Szolgáltató) közgazdász végzettségű coach, fő profilja az online önismereti és időgazdálkodási coaching, egyénileg és csoportosan. Tevékenységét fix időpontokban meghirdetett személyes részvétellel történő csoportos tréningeken is kifejti, illetve egyénileg egyeztetett időpontokban személyes részvétellel is nyújt személyre szabott coaching támogatást. Előfizetéssel klubtagsággal járó előnyöket biztosít szolgáltatásaihoz. Tevékenységéhez kapcsolódóan online internetes rendszert (a továbbiakban: Weboldal) üzemeltet, a Szolgáltatásokra történő jelentkezés lehetővé tétele érdekében (a továbbiakban Jelentkezés). A Jelentkező jelentkezési űrlap kitöltésével és elküldésével tud jelentkezni, díjbekérő vagy számla alapján, a részvételi díj, illetve klubtagsági díj megfizetésével.

1.2 A Szolgáltató a www.anyutervez.hu elnevezésű Weboldalt üzemelteti, amelyen keresztül biztosítja a Jelentkezők részére a Weboldalon meghirdetett tréningekre, (klub)szolgáltatásokra, konzultációkra, workshopokra (a továbbiakban Szolgáltatás) történő online jelentkezést (a továbbiakban: Szolgáltatás).

1.3 Az Szolgáltatások árát Szolgáltató határozza meg, a feltüntetett árak bruttó árak. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatások árának megváltoztatására, amely azonban nem terjed ki a már szerződött (azaz elfogadott Jelentkezés esetén) Szolgáltatásokra.

1.4 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Szolgáltató, valamint a Weboldalát használó természetes személy (a továbbiakban: Jelentkező; a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) között a Szolgáltatás igénybevételének feltételeit, valamint a Felek között keletkező jogokat és kötelezettségeket. Bizonyos esetekben az ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő, azt a Szerződő Felek igényeinek figyelembevételével részletező, egyénre szabott szerződés kötésére is sor kerülhet Szerződő Felek között.

1.5 A Jelentkező az általa kiválasztott Szolgáltatáson való tényleges részvétel tekintetében Szolgáltatóval kerül szolgáltatási jogviszonyba. A Szolgáltató felelőssége a Szolgáltatás kapcsán kiterjed a Jelentkezés teljes menetére, valamint a Szolgáltatás meghirdetettnek megfelelő lebonyolítására, megvalósulására, esetleges elmaradására.

1.6 Az internetes vásárlás útján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják.

1.7 A Felek közötti megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre. Az internet sajátosságai miatt a jelen ÁSZF területi hatálya nem korlátozódik Magyarország területére.

2. Az ÁSZF elfogadása és módosítása

2.1. A Jelentkező az internetes vásárlás során legkésőbb a „Jelentkezés” gomb megnyomásával elfogadja a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés feltételeit, egyben egy jelölőnégyzet kipipálásával jelen ÁSZF rendelkezéseit. A szerződés létrejöttével a Jelentkező kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadta, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatai kezeléséhez az ÁSZF-ben, és annak az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatóban meghatározott körben hozzájárult.

2.2. A Szolgáltató tájékoztatja Jelentkezőt és Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítása esetén a Szolgáltató a Jelentkezőt a változásoknak a Weboldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább nyolc (8) nappal.

3. A Jelentkező adatai

3.1. A Weboldalon keresztül történő megrendelés leadására, a Szolgáltatásokra történő jelentkezésre kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

3.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Jelentkező megrendelését indokolt esetben visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos adatok megadása, illetve a Szolgáltatás(ok)kal, a Weboldallal, vagy a Jelentkezéssel történő bármilyen visszaélés esetén.

3.3. A Jelentkező kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a jelentkezési űrlapon. A Szolgáltató kizárja felelősségét a jelentkezés során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Jelentkezőtől. A Szolgáltató a Jelentkező által megadott adatoknak megfelelően felel a teljesítésért és a számla kiállításáért. A Jelentkezőnek bármikor lehetősége van adatait ellenőrizni és módosítani, mert azok szerepelnek az automatikus visszaigazolásban. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, továbbá kétség esetén jogosult a Jelentkező valódiságát ellenőrizni.

Az adatkezelés további szabályait a Szolgáltató Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely az alábbi linken érhető el: Adatkezelési Tájékoztató – Anyu Tervez és jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

4. A Jelentkezés menete, a részvétel visszaigazolása

Üzemeltető kijelenti, hogy tevékenysége nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá, a Szolgáltatások során ugyanis a résztvevő maga irányítja a saját tanulási folyamatát, miközben a fő cél, hogy olyan ismereteket, készségeket és képességeket szerezzen vagy ezeket fejlessze, amely által egy adott területen képes meghatározott döntésen és a megvalósításon alapuló eredmény elérésére.

A Weboldalon a Jelentkező a „Szolgáltatások” menüpont alatt találhatja meg az egyes szolgáltatástípusok leírását, az elérhető típusokra bontva, továbbá az elérhető időpontokat és helyszíneket, a Szolgáltatás időtartamát, valamint a fizetendő díjat.

Aktuálisan elérhető Szolgáltatások:

A) Anyu tervez coaching szolgáltatás

  • a) Időgazdálkodási és tervezési elsősegély
  • b) Anyu cél- és időtervez
  • c) életvezetés mesterfokon – mentorprogram

B) Online tréningek
C) Anya rendben van – klub

4.1. Coaching Szolgáltatás A) a) mini csomagja esetén a

Jelentkező a konkrét helyzete felmérését követően feladatokat kaphat, amely saját megoldásai felé viszik tovább, sor kerül továbbá egy 90 perces konzultációra is a Szolgáltatás keretében. A Jelentkező a kiválasztott Szolgáltatás elnevezése és időpontja alatti „Ezt szeretném” gombra kattintással megnyílik a „Jelentkezés” elnevezésű űrlap, amely felületen kell megadnia személyes adatait (név, e-mail, telefonszám, számlázási cím), emellett néhány mondatban rögzíthető az élethelyzet, illetve a probléma, amelyre az érdeklődő megoldást szeretne találni, valamint a preferált időintervallum. A „Jelentkezés” gombra kattintással véglegeződik a jelentkezés.

A közepes A) b) csomag esetén 4 alkalmas folyamat keretében bővebb tartalmú Szolgáltatásra kerül sor, míg a mentorprogram A) c) teljesen egyénre szabott. Ezeknél az altípusoknál a jelentkezés a következők szerint történik: A Jelentkező a kiválasztott Szolgáltatás elnevezése és időpontja alatti „Ezt szeretném” gombra kattintással megnyílik az „Érdeklődés” elnevezésű űrlap, amely felületen kell megadnia személyes adatait (név, e-mail, telefonszám), emellett néhány mondatban rögzíthető az élethelyzet, illetve a probléma, amelyre az érdeklődő megoldást szeretne találni és az „Érdeklődöm” gombra szükséges kattintani. Ezeknél a Szolgáltatásoknál számlázási cím megadása nem történik, mert az űrlap elküldése nem minősül jelentkezésnek, csak érdeklődésnek. Az űrlap elküldését követően a Szolgáltató felveszi e-mailben a Jelentkezővel a kapcsolatot, amely során először a fizetési feltételek egyénre szabott egyeztetése történik meg.

4.2. Online tréningekre (B) a Szolgáltatás elnevezése és leírása alatt feltüntetett időpontok közül választva az „Ezt szeretném” gombra kattintással és a személyes adatok (név, e-mail, telefonszám, számlázási cím) megadásával történik a fizetési kötelezettséggel járó jelentkezés. A jelentkezéssel egyidejűleg szükséges megadni az online eseményre vásárolni kívánt jegyek számát, majd a „Megveszem” gomb leütésével továbbnavigál a Weboldal a SimplePay oldalára, ahol a fizetés megtörténik.

4.3. A C)-vel jelölt Szolgáltatás-típus, azaz Klubtagság esetén a Szolgáltató tananyagokat, egyéb, a holnapon megjelölt és a tagság alatt folyamatosan elérhető, rendszeresen frissített adattartalmakat oszt meg a klubtagokkal. Ezek az anyagok, információk a klubtagság fennállása alatt folyamatosan elérhetőek. A klubesemények heti rendszerességgel, a tananyagok csoportos feldolgozásával, online zajlanak. Előfizetéssel érhető el a Klubtagság, havidíjas és féléves előfizetési lehetőség közül választhat a Jelentkező. Havidíjas előfizetés esetén az adott hónap adott napjától a következő hónap azonos napjáig tart a havi előfizetés, míg féléves előfizetés esetén az előfizetés pontos időtartama 180 nap. A klubtagság regisztrációs kötelezettséggel jár és a jelentkezés az Online tréninggel azonos módon történik.

Szolgáltató nem köteles valamennyi Szolgáltatása egyidejű nyújtására, azok elérhetősége vonatkozásában a Weboldal aktuális információkat nyújt.

A Jelentkező az egyes űrlapok elküldését megelőzően köteles elfogadni az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót a megfelelő jelölőnégyzet kipipálásával. Mindezeket követően Jelentkező az űrlap alján található véglegező gombra kattintással véglegesíti a Jelentkezést, amelyről egy automatikus visszajelzést kap „Jelentkezés visszaigazolása” címmel.
A Jelentkezés a kiválasztott Szolgáltatásra akkor végleges, ha a kiválasztott Szolgáltatás díja kifizetésre kerül. Az általános szabálytól eltérően Klubtagság előfizetéssel érhető el, ahol havi vagy féléves fizetési gyakoriság választható.

Az automatikus visszajelzésen túl a Jelentkező – a díj kifizetését követően – egy, a fizetés teljesülését visszaigazoló számlát, valamint a Jelentkezést megerősítő e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mailcímre, amely tartalmazza a Szolgáltatás részleteit. Ha ezt a visszaigazolást a díj kifizetését követő 24 órán belül nem kapja meg, kérjük, hogy a hello@anyutervez.hu e-mail címre küldje el erre vonatkozó jelzését.

A Jelentkezést és a díj kifizetését megerősítő visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató a Jelentkező által megadott e-mail címre küldi meg. A hibás e-mail cím megadásából fakadó minden kárért a Jelentkezőt terheli a felelősség.

5. A Szolgáltatás díjának kifizetése

Az egyes Szolgáltatások pontos díjazása a Weboldalon aktuálisan folyamatosan megismerhető.
A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a Szolgáltatások listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt a honlapján nyújt tájékoztatást. A Szolgáltató arra is jogosult, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott Jelentkezőknek, vagy Jelentkezők csoportjának biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.

5.1 Bankkártyás fizetés

Az egyes Szolgáltatások díját,– ideértve a Klubtagság havi- és féléves díját is –, Jelentkező a Szolgáltató által e-mailen megküldött díjbekérő alapján elsősorban SimplePay rendszeren keresztül bankkártyás fizetéssel fizeti meg. Szolgáltató nem kerül a Jelentkező banki adatainak birtokába.
SimplePay választása esetén a fizetési felület SimplePay rendszerre irányít, amelyen bankkártyaadatokkal van mód fizetést indítani. A SimplePay működéséről, biztonságáról a következő oldalon olvasható tájékoztatás: https://simplepay.hu/vasarloknak/#page-intro-text
Klubtagság díjának kifizetése bankkártyával történik, amely esetben az első vásárlást követő havi-, illetve féléves díj az esedékességkor automatikusan levonásra kerül Jelentkező folyószámlájáról, egészen addig, amíg Jelentkező felmondja az előfizetését. Az előfizetés megvásárlásával a jelentkező elfogadja a ismétlődő bankártyás fizetésről szóló tájékozatót.  https://anyutervez.hu/ismetlodo-bankkartyas-fizetes-tajekoztato/
A bankkártyás fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

5.2 Átutalás

Amennyiben Jelentkezőnek bármely okból nem áll módjában bankkártyás fizetés, a díjbekérőt átutalással is teljesítheti.

5.3 Készpénzes fizetés

A személyes jelenléttel történő Szolgáltatás esetén lehetőség nyílhat a díj vagy annak egy bizonyos, személyre szabott szerződésben meghatározott százalékának készpénzzel történő kiegyenlítésére.

5.4 Számla

A díjbekérő kiegyenlítését követően a Szolgáltató a Szolgáltatás díjáról elektronikus számlát (a továbbiakban: e-számlát) állít ki a jelentkezési folyamat során megadott adatokkal. A számlához szükséges adatok: név, székhely/lakcím és amennyiben van: adószám, továbbá e-mail cím. A kiállított elektronikus díjbekérőt a Szolgáltató e-mailen küldi el a Jelentkezést követő 3 napon belül. A Szolgáltatások teljes díjának kiegyenlítését követő 3 napon belül a jelentkező e-számlát kap.
Az e-számla egy olyan számla, ami elektronikus jelek formájában tartalmazza a számla adatokat. Az elektronikus számla csak elektronikus formában állítható ki, továbbítható és tárolható, annak papír alapú módozata eredeti hiteles dokumentumként nem használható. A Szolgáltató az e-számlát a Jelentkező által megadott adatok alapján bocsátja ki. A Jelentkező a vásárlási folyamat megindításával kifejezetten kijelenti, hogy elfogadja az e-számlát.

6. Elállás a Jelentkezéstől, felmondás és pénzvisszafizetés

A Jelentkező a „Jelentkezés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakíthatja a vásárlását. Ezt követően azonban a Jelentkező érvényesen jelentkezett a Szolgáltatásra, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében a Jelentkezést – azaz a felek közötti szerződéskötést – követő 14 napon belül megilleti az elállási jog, melyet köteles írásban, az hello@anyutervez.hu e-mail címre küldött levelével gyakorolni. A Jelentkező lemondó levelét 24 órán belül a Szolgáltató írásban visszaigazolja. A két levél együttesen igazolja, hogy a Szolgáltatás lemondásra került. Amennyiben a Jelentkező a lemondó levélére 24 órán belül nem kap választ, úgy az nem teszi a lemondást érvénytelenné, ugyanakkor javasolt, hogy a Jelentkező ezt telefonon jelezze.

6.1. A személyes jelenléttel együtt járó Szolgáltatás egyénre szabott és a Jelentkező és Szolgáltató szoros együttműködésén alapul, ideértve annak időpontját is. Amennyiben a szerződés előző bekezdésben foglaltak létrejöttét követő 8 naptári napon belül a Szolgáltatás időpontjában Szerződő Feleknek nem áll módjukban megállapodni, úgy a szerződés meghiúsul és Szolgáltató a díjat visszafizeti.

A személyes jelenléttel együtt járó Szolgáltatás pontos időpontját Szerződő Felek e-mailben rögzítik. Jelentkező kifejezetten tudomásul veszi, hogy visszaigazolt időpontot követően a Szolgáltatás a megállapodott időpontban kerül megszervezésre és megtartásra.

6.2. Személyes jelenléttel együtt járó csoportos Szolgáltatás esetén a Szolgáltatások időpontja előre meghirdetettek, a Weboldalon kerülnek feltüntetésre és Jelentkező az időpont ismeretében és több lehetőség esetén a választott időpont megjelölésével jelentkezik a Szolgáltatásra, ennek megfelelően erre tekintettel nem kerülhet sor a szerződés meghiúsulására, ez a Szolgáltatás-típus kizárólag a jövőre nézve mondható fel.

6.3. Klubtagság esetén tekintettel a folyamatos elérhetőségre, felmondásra kizárólag a jövőre nézve kerülhet sor, az aktuális hónap, illetve félév végével.

A havidíjas előfizetés automatikusan megújul addig az időpontig, amíg az felmondásra nem kerül. A felmondás a Jelentkező felhasználói fiókjában az erre vonatkozó gombra történő kattintással történik meg, amelyet Szolgáltató véglegesít. Az előfizetés az aktuális havi előfizetés lejárata előtt legkésőbb 3 nappal mondható fel.

A féléves előfizetés esetén a Jelentkező az előfizetés lejárata előbb 14 nappal az előfizetés lejártáról és annak napjáról értesítést küld. Jelentkező az értesítőben szereplő linkre kattintással belépést követően felhasználói fiókjába jut, ahol meghosszabbíthatja újabb fél évre előfizetését, illetve áttérhet át havidíjas előfizetésre, ellenkező esetben az előfizetés a 180 nap elteltével megszűnik.

A Jelentkezés visszaigazolásával megtörtént szerződéskötést követő 14 napon túl is indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a Jelentkezőt. Felmondását ebben az esetben is írásban köteles közölni, amely felmondás azonban a már létrejött szerződést a jövőre nézve szünteti meg, azaz a Szolgáltató a már teljesített Szolgáltatás díjára igényt tarthat, azt nem köteles visszatéríteni. Mindezek alapján Jelentkező tudomásul veszi, hogy a felmondás az alábbiak szerint gyakorolható:

 • ✔ amennyiben a felmondásra a Szolgáltatás megkezdése előtt legalább 5 nappal kerül sor, Jelentkező eldöntheti, hogy a Szolgáltatás díja visszafizetésre kerüljön vagy másik időpontot választ;
 • ✔ amennyiben a felmondásra a Szolgáltatás megkezdése előtt 5 napon belül, de legalább 24 órával a Szolgáltatás megkezdése előtt kerül sor, úgy a Szolgáltatás díjának 50%-a a szervezéssel kapcsolatosan felmerült költségek fedezeteként, továbbá bánatpénzként visszatartásra kerül.
 • ✔ A Szolgáltatás megkezdése előtti 24 órán belüli lemondás esetén a Szolgáltatás teljes díja felszámításra kerül.
  Amennyiben a Jelentkező olyan Szolgáltatásra jelentkezett, amely a Jelentkezést követően kevesebb, mint 24 órán belül kezdődik, akkor úgy kell tekinteni, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítését a Jelentkező kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Jelentkező tudomásul vette, hogy a Szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti
 • ✔ amennyiben a Szolgáltatás megkezdése előtt a Jelentkező személye megváltozik (azaz az eredeti Jelentkező szervez maga helyett valakit), úgy a befizetett összeg 100% átruházható, azaz visszatartásra nem kerül sor.

7. Módosuló vagy elmaradt Szolgáltatás

Amennyiben bármely okból a Szolgáltatás időpontja vagy helyszíne utóbb módosulna, vagy a Szolgáltatás elmaradna, arról 72 órával a Szolgáltatás megkezdése előtt Szolgáltató értesíti a Jelentkezőt, aki választása szerint a befizetett összeg visszautalására vagy annak másik Szolgáltatás árába történő beszámítására tarthat igényt.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás esetleges módosulás/meghiúsulása esetén a Jelentkezőt mielőbb és pontosan tájékoztassa és a Szolgáltatás díjának visszatérítését/beszámítását elősegítse.

8. A Szolgáltató Szolgáltatásának korlátai

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy az internet sajátosságai miatt a Weboldal folyamatos üzemeltetése a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat, abban hibák léphetnek fel. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatás és a kapcsolódó honlap hibamentes és zavartalan működését, illetőleg a folyamatos vagy hibamentes Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás vagy a kapcsolódó honlap karbantartása érdekében, vagy egyéb biztonsági megfontolások miatt a Szolgáltatást részlegesen vagy teljes egészében szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.
A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg a vásárlási tranzakció értékét.
A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely a bankkártyával történő fizetés során vagy következtében keletkezik.

A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Jelentkező vagy harmadik személy szerződésszegő, illetve jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

9. A Jelentkező felelőssége

9.1. A Jelentkező a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy a Szolgáltatáson jobb életminőségének elérése érdekében vesz részt, mely nem helyettesíti a szakértői diagnózist, kezelést, ugyanakkor az adottságai figyelembevételével, saját felelősségére alkalmazza az elsajátított ismereteket.
A Szolgáltató a Szolgáltatás szakmai minőségéért felelősséget vállal, azonban az otthoni alkalmazás, a „házi feladatok” teljesítése a Jelentkező felelőssége.

A Jelentkező vállalja, hogy:

 • ✔ a Szolgáltatáson kép vagy hangfelvételt kizárólag a Szolgáltató – és csoportos Szolgáltatás esetén – a többi Jelentkező – hozzájárulásával készít. A felvételt a készítője a Szolgáltatás többi Jelentkezője, valamint a Szolgáltató számára díjmentesen rendelkezésre köteles bocsátani.
 • ✔ az itt megszerzett tudást kizárólag saját épülésére hasznosítja, azt semmilyen formában nem adja tovább.
 • ✔ hozzájárul, hogy a Szolgáltatás összefoglalóit, azok tapasztalatait a Jelentkező teljes nevének megjelölése nélkül, keresztnév megjelöléssel a Szolgáltató nyilvánosan bemutassa, azokat marketing tevékenysége során pl. Facebookon példaként felhasználja, és ezzel kapcsolatban a Jelentkező a Szolgáltató felé semmilyen anyagi követelést nem támaszt.

A Jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségei megsértése esetén anyagilag is felelősségre vonható.

9.2. A fenti részvételi feltételeket, személyes jelenléttel együtt járó Szolgáltatás helyszínéül szolgáló intézmény házirendjét, a biztonsági szolgálat és egyéb rendvédelmi szervek utasításait megszegő Jelentkezőt a Szolgáltató a Szolgáltatás biztonságos lebonyolítása illetve a Szolgáltatáson tartózkodó személyek zavartalan részvételének biztosítása érdekében eltávolíthatja. Az ilyen indokból történő kizárás esetén a Szolgáltató kártérítésre vagy a Szolgáltatás díjának részleges vagy teljes visszatérítésére nem kötelezhető.

9.3. Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, egészségügyi válsághelyzet, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Jelentkező, illetőleg a Szolgáltató érdekkörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamely szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

10. A Weboldalon megjelenő szerzői jogok

A Weboldalon – ideértve az ahhoz kapcsolódó Facebook, Instagram, Youtube és Vimeo oldalakat is – elérhető információk és más dokumentumok, hírlevelek szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A Weboldalon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

A tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak a Szolgáltató írásos beleegyezésével lehetséges. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatások, a weboldal vagy a hírlevelek tartalmát a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül azonos vagy hasonló formában észleli harmadik személyek honlapján, nyomtatott formában, nyilvános előadásokon vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, amely üzleti célhoz fűződik, másolt oldalanként 100.000,-Ft (százezer forint) összegű kötbért számláz naponta. A kötbér a jogellenes használat átalánydíja, a jogsértés bizonyításán kívül tényleges kárt bizonyítani a szerző nem köteles.

A Jelentkező által a Weboldal használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Jelentkező észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Jelentkező részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

11. Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jog szabályai az irányadók, a nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.

Panasz esetén a Jelentkező a Szolgáltatóhoz fordulhat a hello@anyutervez.hu e-mail címen. A Jelentkező a Szolgáltató Szolgáltatásával kapcsolatos panasza esetén a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat, melynek elérhetősége és eljárási szabályzata a http://www.bekeltetes.hu címen érhető el.

Jelen ÁSZF 2021.08.06. napján került elfogadásra.